สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยข้อมูลนี้จะนำไปพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพให้เหมาะสมต่อการเรียนและการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อไป

นักศึกษาสามารถตอบแบบสำรวจได้ที่ แบบสำรวจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพ

นักศึกษาเก่าท่านใดที่มีความประสงค์จะใช้บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนประจำปีการศึกษา 1/54  มาติดต่อขอต่ออายุสมาชิกได้ ณ เคาร์เตอร์ห้องสมุดทั้ง 4 ศูนย์